ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του διαδικτύου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

2. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και, ειδικότερα, του Internet όσο και του υπάρχοντος -αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου- πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση Η Nico Lazaridi διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Δικτύου.

3. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Nico Lazaridi είναι τα ακόλουθα:

Δήλωση Συμμετοχής στο  Nico  Lazaridi Wine club
Ο επισκέπτης/χρήστης που ενδιαφέρεται να γίνει μέλος  προκειμένου να απολαμβάνει τα σχετικά προνόμια και παροχές θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο, β), γ) Διεύθυνση/Έδρα, δ) Τηλέφωνο ή/και Fax, ε) e-mail, , ε) Πόλη. Η Nico Lazaridis δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Δεσμοί προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (links to other websites)
Η Nico Lazaridi μπορεί να περιλαμβάνει δεσμούς (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nico Lazaridi για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια η Nico Lazaridi αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

4. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων:

Η Nico Lazaridi διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Η Nico Lazaridi διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

5. Επισκέπτες/χρήστες του Δικτύου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, Η Nico Lazaridi διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Η Nico Lazaridi, και ειδικότερα το τμήμα marketing, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που εσείς έχετε αποστείλει, για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών-πληροφοριών.

©2018 Design and Development by Lightform

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

αλλιώς    

Forgot your details?

Create Account